Ehrentafel Beachvolleyball-LM OÖ
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lechner
Fritz
Lechner
Fritz
Anzengruber
Bernhard
Anzengruber
Bernhard
Lechner
Fritz
Lechner
Fritz
Obergruber
Jürgen
Zajonskowski
Herbert
Zajonskowski
Herbert
Lehner
Oliver
Lehner
Oliver
Zajonskowski
Herbert
Zajonskowski
Herbert
Holzner
Michael
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Obergruber
Jürgen
Obergruber
Jürgen
Obergruber
Jürgen
Obergruber
Jürgen
Laßlberger
Thomas
Obergruber
Jürgen
Obergruber
Jürgen
Holzner
Michael
Koppler
Gerald
Koppler
Gerald
Lechner
Martin
Leonhardsberger
Martin
Lechner
Martin
Lechner
Martin
2018 2019
Obergruber
Jürgen
Obergruber
Jürgen
         
Lechner
Martin
Lechner
Martin